A Tiason Diagnosztikai rendelőt üzemeltető cég, a Borsafa Kft. (székhely: 9025, Győr, Fő utca 55, cgj. 08-09-023181, Győri Törvényszék Cégbírósága, adószám:23834091-2-08) képviseli: Vida Veronika ügyvezető) az internetes felületen megjelenő adatlapok és mezők (a továbbiakban: űrlap) kitöltése során rendelkezésére bocsátott személyes adatok (a továbbiakban: személyes adatok) kezelésével kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást nyújtja:

1. Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) értelmében személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja: A Borsafa Kft. az űrlap kitöltése során rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint, az űrlapot kitöltők önkéntes valamint előzetes, részletes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kezeli. A Borsafa Kft. a Személyes adatokat az űrlapot kitöltők jelentkezése, kérdései közben kapta meg és a velük való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás céljából kezeli.

3. Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-142283/2018.

4. Az adatkezelésre és feldolgozásra valamint a Személyes adatok megismerésére jogosult: A Személyes adatok kezelését és feldolgozását kizárólag a Borsafa Kft. végzi és nem továbbítja harmadik személyek részére, azokat kizárólag a Borsafa Kft., mint adatkezelő ismerheti meg. Amennyiben a jelentkezők vagy kérdést feltevők személyesen is megjelennek a Borsafa Kft. által üzemeltetett rendelőben és ott harmadik személy (pl.: orvos, asszisztens) közreműködését is kérik, akkor az adataik, az Ő jelenlétükben a harmadik személy számára is elérhetőek lesznek.

5. Az adatkezelés időtartama: A Borsafa Kft. az űrlap kitöltésével rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat az adatkezelési cél megszűnéséig vagy az érintett adatkezelést megtiltó rendelkezéséig kezeli, ha a működésére vonatkozó törvények máshogy nem rendelkeznek.

6. Az érintett jogai: Tájékoztatjuk, hogy a Borsafa Kft-nél kérelmezheti
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
b) személyes adatainak helyesbítését
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását
d) tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen
e) bírósághoz fordulhat jogainak megsértése esetén, valamint az Infotv-ben meghatározott esetekben.

Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy az űrlap kitöltésével és a Borsafa Kft. részére történő elküldésével a fenti tájékoztatás tudomásulvételét elismeri és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az önkéntesen rendelkezésre bocsátott valamennyi adatot – a Személyes adatokat is beleértve – a Borsafa Kft. a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

Kapcsolatok